تعداد کاربران وب اپلیکشن

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد کاربران وب اپلیکشن
کد شاخص
۴
کد هدف خرد ۲-۳
هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه
تعریف و مفهوم شاخص یکی از مسائل مهم در مدیریت گردشگری انبوه وجود زیرساخت مناسب جهت مدیریت گردشگران است. با طراحی وب اپلیکشن متناسب با این موضوع می توان گردشگران را در این زمینه به درستی راهنمایی و هدایت کرد و قبل از ورود به شهر حضور آنها را مدیریت کرد. میزان استفاده از این اپ می تواند کمک کند تا این مدیریت هرچه بهتر صورت پذیرد.
متولی شاخص سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
فرمول شاخص تعداد کاربران وب اپلیکشن
با استفاده از شمارنده در اپ
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد کاربران وب اپلیکشن نشانه
اندازه گیری
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی