تعداد پایانه‌های برخوردار از پارک‌سوار

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد پایانه‌های برخوردار از پارک‌سوار
کد شاخص
۱۲
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ارتقای تسهیل امکانات حمل‌و‌نقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از مدهای حمل و نقل همگانی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص تعداد پایانه‌های دارای پارک سوار
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص No of Park-and-Ride
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ No of Park_and_Ride تعداد پایانه‌های دارای پارکینگ معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
۲ Parking Capacity تعداد فضای پارکینگ موجود در پارک سوار معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد پایانه های برخوردار از پارک‌سوار نشانه ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
اندازه گیری ۲
توضیحات
اطلاعات مربوط به نسبت پایانه‌های برخوردار از پایانه ها توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی