تعداد خدمات برون سپاری شده

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد خدمات برون سپاری شده
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۳-۱
هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
تعریف و مفهوم شاخص
متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص
-
واحد اندازه گیری تعداد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد خدمات برون سپاری شده نشانه
اندازه گیری
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی