تعداد بازدیدهای کاربران غیر محلی از سایت‌ها و اپ‌های مرتبط با معرفی شهر اصفهان

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد بازدیدهای کاربران غیر محلی از سایت‌ها و اپ‌های مرتبط با معرفی شهر اصفهان
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۲-۱
هدف خرد تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری
تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه فروش اینترنتی امروزه به عنوان یکی از عناصری محسوب می شود که در بازاریابی می‌تواند موثر باشد، تعداد بازدیدهای کاربران خود نشان دهنده میزان استقبال از خرید این محصولات است و هرچه این کاربران از بیرون از شهر اصفهان باشد می تواند هدف کلان این شاخص را تحت تأثیر قرار دهد.
متولی شاخص پس از ایجاد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
فرمول شاخص تعداد بازدیدهای کاربران غیر محلی از سایت‌ها و اپ‌های مرتبط با معرفی شهر اصفهان
از طریق سایت
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد بازدیدهای کاربران غیر محلی
از سایت‌ها و اپ‌های مرتبط
با معرفی شهر اصفهان
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
به دلیل بیماری کرونا ارزیابی این شاخص به سال‌های بعدی موکول شده است لذا نقاط هدفگذاری پس از سنجش اولیه ارائه می‌شود. فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی