باز کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم و متناسب با اقلیم

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
باز کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم و متناسب با اقلیم
کد شاخص
۶
کد هدف خرد ۱-۳
هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که چقدر فضای سبز توسعه داده شده با اقلیم شهر اصفهان تطابق دارد و انتخاب و نگهداری فضای سبز تا چه اندازه از هوشمندی برخوردار است.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص بازکاشت گونه های گیاهی مقاوم و متناسب با اقلیم
-
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
بازکاشت گونه‌های گیاهی
مقاوم و متناسب با اقلیم
نشانه ۴۳۳,۸۳۰ ۶۵۰,۷۴۵ ۱,۱۷۰,۸۶۶ ۱,۶۹۰,۹۸۷ ۲,۲۱۱,۱۰۸
اندازه گیری ۲۱۶,۹۱۵
توضیحات
به دلیل اینکه کاشت گیاهان به‌صورت یک جا و نظام‌مند نبوده است و گیاهان مختلط کاشته شده‌ا‌ند، بازکاشت گونه‌های گیاهی مقاوم و متناسب با اقلیم در نظر گرفته شده است.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-تخصیص بودجه برای تولید و تأمین گونه‌های چمن مقاوم
-همکاری مناطق در حذف گونه های پر نیاز و جایگزینی گونه‌های مقاوم
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-بازکاشت گونه‌های گیاهی مقاوم و متناسب با اقلیم