پروژه طراحی ساختار واحد گردشگری در شهرداری اصفهان

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی ساختار واحد گردشگری در شهرداری اصفهان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو