پروژه طراحی، بازنگری و تجزیه و تحلیل مشاغل

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی، بازنگری و تجزیه و تحلیل مشاغل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی نیمه‌تمام

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو