پروژه شناسایی کلیه متولیان فعلی مدیریت گردشگری در شهر اصفهان(شامل: برنامه‌ریزی،اجرای رویداد، پروژه‌های عمرانی مرتبط با گردشگری)

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
شناسایی کلیه متولیان فعلی مدیریت گردشگری در شهر اصفهان (شامل: برنامه‌ریزی، اجرای رویداد، پروژه‌های عمرانی مرتبط با گردشگری) معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو