پروژه تهیه نقشه‌های سه بعدی از ساختمان‌ها همراه با اطلاعات توصیفی از اماکن تجمعی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
نقشه‌های سه بعدی از ساختمان‌ها همراه با اطلاعات توصیفی از اماکن تجمعی ستاد شهر هوشمند جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو