پروژه تهیه نظام جامع آماری گردشگری شهر اصفهان (بین ارگانی)

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تهیه نظام جامع آماری گردشگری شهر اصفهان (بین جدید ارگانی) معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو