طرح یکپارچه‌سازی سیستم حمل‌و‌نقل همگانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
قیمت گذاری یکپارچه سفر با وسایل حمل‌ونقل همگانی با الگوهای قیمتی انعطاف‌پذیر معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
ارایه الگوهای قیمت‌گذاری و تعیین سیاست‌های انعطاف‌پذیر برای گروه‌های مختلف شهروندان معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
ارتقای یکپارچگی فیزیکی سیستم مترو، اتوبوس و تاکسی معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
جانمایی ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس در مجاورت یکدیگر و نزدیک به ایستگاه‌های مترو معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
تجهیز ایستگاه‌های مترو وBRT به گیره دوچرخه معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
بازنگری و اصلاح مسیر خطوط اتوبوس اصلی و فرعی به عنوان مکمل سیستم قطار شهری معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
اصلاح مسیر خطوط اتوبوس موجود و کاهش خطوط موازی معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو