طرح یکپارچه‌سازی نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
شناسایی و ثبت دارایی‌ها مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت خدمات شهری/ مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت عمران
یکپارچه‌سازی سامانه‌های نت مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت خدمات شهری/ مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت عمران
یکپارچه‌سازی قراردادهای نت مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت خدمات شهری/ مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت عمران
تهیه دستورالعمل به منظور یکپارچه‌سازی فرایندهای نت مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت خدمات شهری/ مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت عمران
تعیین برنامه نت پیشگیرانه برای هر یک از دارایی‌ها مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت خدمات شهری/ مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت عمران

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو