طرح کاشت دیم‌کاری در عرصه‌های موجود دارای پتانسیل

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
توسعه فضای سبز پایدار و سازگار با کم آبی از طریق دیم‌کاری در منطقه ۲ معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۴ سال
توسعه فضای سبز پایدار و سازگار با کم آبی از طریق دیم‌کاری در منطقه ۴ معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۴ سال
توسعه فضای سبز پایدار و سازگار با کم آبی از طریق دیم‌کاری در منطقه ۵ معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۴ سال
توسعه فضای سبز پایدار و سازگار با کم آبی از طریق دیم‌کاری در منطقه ۶ معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۴ سال
توسعه فضای سبز پایدار و سازگار با کم آبی از طریق دیم‌کاری در منطقه ۱۳ معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۴ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو