طرح پیرایش، مرمت و ساماندهی محور

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۱ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور میرداماد معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور طالقانی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه
محور طیب معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۲ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور شهیدان شرقی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
جبهه جنوبی محور امام خمینی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه
ادامه محور شهیدان غربی حدفاصل چهارراه بابک تا پایان محدوده منطقه ۲ معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
جبهه جنوبی محور کهندژ معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۳ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور آمادگاه معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور استانداری معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۴ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور ۲۲ بهمن معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور جی (حدفاصل میدان احمد آباد تا پروین) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه
محور بزرگمهر (حدفاصل میدان احمدآباد تا چهارراه هشت بهشت) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۵ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ساماندهی محور توحید شمالی (تا ابتدای نظر شرقی) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور توحید میانی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۶ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور شیخ صدوق میانی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور شیخ مفید معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۷ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور چمران (حد فاصل پل چمران تا میدان لاله) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور کاوه حد فاصل پل چمران تا پل ۲۵ آبان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۸ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور رباط اول (حدفاصل میدان جمهوری تا پل رباط) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور سیدرضی(رباط دوم) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه
محور جابر انصاری معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۹ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور کهندژ (از اتوبان خرازی تا ۱۲۰۰ متر بسمت غرب) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور قدس معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه
محورآتشگاه (حدفاصل اتوبان خرازی تا کوچه شهید زهرایی) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۱۰ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور عسگریه (حدفاصل چهارراه عسگریه تا چهارراه دشتستان) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور سروش (حدفاصل میدان قدس تا چهارراه عسگریه) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه
محور پروین معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۱۱ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور شهید مطهری معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور شریف شرقی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه
محور ابوذر معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور شهید بهشتی (امتداد خیابان شهیدان غربی) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۱۲ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور علم الهدی (رباط سوم) حدفاصل کوچه شایان تا میدان نگین معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور مطهری معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۱۳ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور سهروردی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ انتهای بلوار کشاورز
اسقاط بدون جایگزین خودروهای فرسوده تاکسی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۱۴ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور عاشق اصفهانی شرقی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور لاله (حدفاصل خیابان مهدیه تا چهارراه عاشق اصفهانی) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه

پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی محور واقع در منطقه ۱۵ و نظارت بر اجرا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محور مسجدعلی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
محور سلمان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه

سایر پروژه‌ها و اقدامات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
اجرای پروژه فضای شهری پل بزرگمهر اصفهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
ارتقاء کیفی مرکز محله سفلی (شامل محورهای گردشگری شمال و جنوب مجموعه خان) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۳ سال
مرمت جداره مجموعه گردشگری خان محله سفلی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۱ سال
ساماندهی محور نیاصرم و پیرامون مقبره صائب (از پل مارنان تا چهارباغ) معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
محور تپه اشرف به نمایشگاه بین المللی و بازطراحی نمایشگاه با رویکرد فرهنگی معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
طراحی مجموعه درایگاه و بیشه خزائی در قالب طرح گردشگری و درارتباط با محور پیاده مارنان معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ ۱ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو