طرح نورپردازی و خلق جلوه‌های ویژه

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
اجرای ویدئو مپینگ در سطح شهر به مناسبت‌های مختلف معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ مستمر
اجرای گوبولایتینگ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ مستمر

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو