طرح مدیریت مصرف آب

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ خطوط انتقال آب و پساب در منطقه۴ مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری
پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ خطوط انتقال آب و پساب در منطقه ۵ مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری
پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ خطوط انتقال آب و پساب در منطقه ۶ مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری
پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ خطوط انتقال آب و پساب در سازمان آرامستان‌ها مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری
پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ خطوط انتقال آب و پساب در سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل شهری مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو