طرح محور گردشگری رهنان

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی پروژه‌های خروجی پهنه گردشگری رهنان با رویکرد مشارکتی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
تکمیل مرمت حمام رهنان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱۸ ماه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو