طرح محدوده مکانی-زمانی برای ناوگان بار LEZ

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
توزین ناوگان بار با سیستم‌های توزین هوشمند ناوگان در حال حرکت WIN معاونت حمل و نقل و ترافیک ۱۴۰۰
توزین ناوگان بار با سیستم‌های توزین قابل حمل (چمدانی) معاونت حمل و نقل و ترافیک
احداث مجتمع جامع خدمات‌رسانی خودرو باربر (با اولویت توقفگاه خودروهای سنگین) معاونت حمل و نقل و ترافیک
اعمال قانون ناوگان حمل و نقل بار دارای تخلف یا فاقد مجوز و کنترل خاک‌برداری در مناطق ۱۵‌ گانه معاونت حمل و نقل و ترافیک
تأمین خودروهای گشت و کنترل ناوگان باری درون شهری (معاینه فنی و زیست محیطی، اضافه تناژ، پروانه‌های مرتبط و...) معاونت حمل و نقل و ترافیک ۱۴۰۰
احداث پایانه‌های بار در مرز شهر و انتقال بار به مرکز شهر توسط ناوگان باری سبک معاونت حمل و نقل و ترافیک ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو