طرح مبلمان فضای عمومی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
مبلمان فضای عمومی معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
گسترش و توسعه اثاثیه شهری خیابانی (طراحی و نمونه‌سازی) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو