طرح فرهنگ‌سازی و تشویق به پیاده‌محوری و کاهش استفاده از خودروهای شخصی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
قصه آدم و هوا معاونت حمل و نقل و ترافیک مستمر ۱۴۰۰ ۳۳ روز در سال
کمپین‌های فرهنگ ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک مستمر ۱۴۰۰ مستمر
سه شنبه‌های بدون خودرو (گذر فرهنگی) معاونت حمل و نقل و ترافیک مستمر ۱۴۰۰ مستمر
خیابان دوستدار هوای پاک بر پایه LEZ معاونت حمل و نقل و ترافیک مستمر ۱۴۰۰ مستمر
بفرمایید اکسیژن معاونت حمل و نقل و ترافیک مستمر ۱۴۰۰ دو ماه در سال
جشنواره ترافیکاتور معاونت حمل و نقل و ترافیک مستمر
تولید محتوای فرهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک مستمر

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو