طرح طراحی ساخت و نصب تندیس،سردیس و نماد

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ساخت و نصب نمادها و سردیس‌های شخصیت‌های هویت‌ساز و چهره‌های ماندگار در سطح شهر(دانشمندان، علما، شهدا و...) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو