طرح شناسایی و احیای محل‌های تاریخی از بین رفته به منظور ساخت آن‌ها در مقیاس کوچکتر

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
عمارت نمکدان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
کاخ هفت‌دست و کوشک آئینه‌خانه معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
عمارت و سر در باغ هزار جریب معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
عمارت باغ‌گلدسته معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
کاخ چهارباغ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
عمارت و باغ نقش جهان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
عمارت خورشید معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو