طرح ساماندهی و مدیریت پسماندهای ساختمانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
راه‌اندازی خطوط بازیافت نخاله‌های ساختمانی معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
راه‌اندازی سامانه نخاله ساختمانی معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۲ سال
ساماندهی سایت گردنه زینل معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو