طرح ساماندهی تردد موتورسیکلت‌های بنزینی در سطح شهر

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
اعطای وام و تسهیالت به منظور از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های فرسوده معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو