طرح رینگ چهارم ترافیکی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
پل کانال و مسیر (کیلومتراژ ۴۰۰+۰ الی۶۰۰+۰) معاونت عمران شهری ۱۴۰۰
پل امامزاده و مسیر (کیلومتراژ ۶۰۰+۰الی۵۰۰+۲ ) معاونت عمران شهری ۱۴۰۰
زیرگذر چنگان، زیرگذر بهاران و مسیر (کیلومتراژ۵۰۰+۲ الی۵۰۰+۳) معاونت عمران شهری ۱۴۰۰
مسیر و پل کانال (کیلومتراژ۵۰۰+۳ الی۷۰۰+۵) معاونت عمران شهری ۱۴۰۰
زیرگذر شش راه، زیرگذر قهجاورستان و مسیر معاونت عمران شهری ۱۴۰۰
تقاطع غیر همسطح خورزوق و مسیر (کیلومتراژ۶۰۰+۱۹ الی۲۰۰+۲۱) معاونت عمران شهری ۱۴۰۱
تقاطع غیرهمسطح اتوبان معلم (کیلومتراژ ۲۰۰+۲۱ الی ۱۰۰+۲۲) معاونت عمران شهری ۱۴۰۱
تقاطع غیرهمسطح خیابان امیر کبیر و مسیر (کیلومتراژ ۱۰۰+۲۲ الی ۳۰۰+۲۴) معاونت عمران شهری ۱۴۰۲
مسیر (کیلومتراژ ۳۰۰+۲۴ الی ۲۰۰+۲۸ ) معاونت عمران شهری ۱۴۰۲
تقاطع غیرهمسطح ذوب آهن (کیلومتراژ ۵۰۰+۴۴ الی ۳۰۰+۴۵) معاونت عمران شهری ۱۴۰۰
تقاطع غیرهمسطح راه آهن و مسیر (کیلومتراژ ۳۰۰+۶۱ الی ۷۰۰+۶۳) معاونت عمران شهری ۱۴۰۲
مسیر (کیلومتراژ ۷۰۰+۶۳ الی ۴۰۰+۶۹ ) معاونت عمران شهری ۱۴۰۰
پل رودخانه زاینده رود ۴، تقاطع غیر همسطح روشن دشت و مسیر (کیلومتراژ ۳۰۰+۷۰ الی ۸۰۰+۷۲ ) معاونت عمران شهری ۱۴۰۱
تقاطع غیرهمسطح رضوان و مسیر (کیلومتراژ ۸۰۰+۷۲ الی ۰۰۰+۷۸) معاونت عمران شهری ۱۴۰۱

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو