طرح روز اصفهان

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
روز اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو