طرح رفع انسداد مادی‌ها و انهار

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
مادی ارزنان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۱
مادی آزادان معاونت خدمات شهری جدید ۱۳۹۹
مادی برازنده معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی پرتمان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۴
مادی تیران ۳ ،مادی تیران ۴ ،مادی تیران ۵ ،تیران ۶، تیران ۷ ،تیران ۸ معاونت خدمات شهری جدید ۱۳۹۹
مادی جلفا ۱ ،مادی جلفا ۲ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی جوی شاه ۱ ،مادی جوی شاه ۲ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی چشمه تامه معاونت خدمات شهری جدید ۱۳۹۹
مادی چشمه خونین معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۲
مادی چشمه راران معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی چشمه مرغاب معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۳
مادی درخشان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی سهم لت اول، مادی سهم لت دوم، مادی سهم لت سوم، مادی سهم لت چهارم معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۱
مادی سودان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۴
مادی شایج ۱ ،مادی شایج ۲ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۲
مادی شمس آباد۱ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی عبدا...خان ۱ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی فدن ۲ ،مادی فدن ۳ ،مادی فدن ۴ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی فرشادی ۱ ،مادی فرشادی ۲ معاونت خدمات شهری جدید ۱۳۹۹
مادی قمیش ۱ ،مادی قمیش ۲ ،مادی قمیش ۳ ،مادی قمیش ۶ ،مادی قمیش ۷ ،مادی قمیش ۸ ،مادی قمیش ۱۰ معاونت خدمات شهری جدید ۱۳۹۹
مادی کارلادان، مادی کارلادان پشت منارجنبان، مادی کارلادان لت اول، مادی کارلادان لت دوم، مادی کارلادان لت سوم معاونت خدمات شهری جدید ۱۳۹۹
مادی نایج ۱ ،مادی نایج ۲ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی نیاصرم ۲ ،مادی نیاصرم ۴ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
مادی یونارت معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۳
مادی نهر فجر و هادی گل معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۱

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو