طرح خلق تابلو نگاره و دیوارنگاره

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
خلق تابلو نگاره و دیوارنگاره معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ مستمر

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو