طرح جامع آب فضای سبز شهری

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طرح تامین پساب جهت آبیاری فضای سبز با پساب معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۲ سال
تصفیه پساب و استفاده در آبیاری فضای سبز شهری معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۲ سال
سیستم پایش مانیتورینگ آب فضای سبز شهری (دیسپاچینگ) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
احداث مخازن آب معاونت خدمات شهری طرح جامع آب ۱۴۰۰ ۵ سال
بهسازی کنتور چاه‌ها معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
ایجاد خطوط انتقال (کلکتور) معاونت خدمات شهری طرح جامع آب ۱۴۰۰ ۵ سال
استفاده از تکنولوژی نوین آبیاری (بارانی، قطرهای، تحت فشار، بابلر و سایر سیستم‌های هوشمند) معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۴۰۰ ۵ سال
ساماندهی چاه‌های آب و تامین منابع جدید معاونت خدمات شهری طرح جامع آب ۱۳۹۹ ۵ سال
احداث و بهسازی چاه‌ها معاونت خدمات شهری طرح جامع آب ۱۴۰۰ ۵ سال
فیلتراسیون معاونت خدمات شهری طرح جامع آب ۱۴۰۰ ۵ سال
پروژه تدوین دستورالعمل پیاده‌سازی آبیاری هوشمند خیابان‌ها و پارک‌ها و اجرای پایلوت در باغ فدک معاونت خدمات شهری (شهر هوشمند)
استقرار سامانه مانیتورینگ و کنترل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، چاه‌های آب و ایستگاه‌های پمپ معاونت خدمات شهری (شهر هوشمند)
استفاده از کنتورهای هوشمند جهت کنترل مصرف آب معاونت خدمات شهری (شهر هوشمند)

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو