طرح تولید انرژی از پسماند شهری

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
احداث پایلوت صنعتی تکنولوژی پیرولیز ( ۱۰ تن در روز) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و بهینه‌سازی پایلوت هاضم (۱ تن روز) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
تولید انرژی از بخش آلی پسماند شهری: پروژه هاضم (برق و حرارت) (۳۰۰ تن در روز) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۲ ۲ سال
احداث واحد صنعتی پیرولیز (۲۵۰تن در روز) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۳ ۲ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو