طرح توسعه قطار شهری

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
خرید ناوگان مترو (۱۵ رام) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
توسعه خط یک مترو از ایستگاه عاشق آباد تا میدان استقالل معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
احداث و تکمیل خط ۲ معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو