طرح توسعه خطوط پردازش

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
احداث خطوط ۳ و ۴ پردازش پسماند معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۱ ۲ سال
خرید ترنر معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو