طرح توسعه خطوط و تسهیل استفاده از دوچرخه

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
نصب استندهای دوچرخه در مدارس، پارگینگ‌ها، نقاط مهم و شلوغ شهر، جلو اتوبوس‌هایBRT و بقیه اتوبوس‌ها جهت حمل دوچرخه و اختصاص محلی در واگن مترو جهت حمل دوچرخه معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
طرح توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه در مناطق پانزده‌گانه شهرداری معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
افزایش تسهیالت جانبی نظیر گیره دوچرخه و ایستگاه دوچرخه اشتراکی معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو