طرح توسعه حمل و نقل پیاده

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
احداث پیاده‌راه در خیابان سپه معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
احداث پیاده‌راه در خیابان نظر میانی معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
احداث پیاده‌راه در خیابان ابوذر رهنان معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
احداث پیاده‌راه در میدان شورا معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو