طرح تعامل شهرهای خلاق و سلسله نشست‌های مرتبط با آن

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تعامل با دبیرخانه شهرهای خلاق یونسکو مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۴ سال
نشست با شبکه شهرهای خلاق (کوتاهیه) مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۴ سال
نشست شبکه شهرهای خلاق ایرانی در شبکه شهرهای خلاق مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۴ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو