طرح تسهیل‌گری در توسعه هم‌پیمایی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی و استقرار سامانه هم‌پیمایی با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو