طرح بازی و سرگرمی در سبد تفریح خانواده

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
برگزاری مسابقه ملی بازی‌های فکری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
برگزاری ابر بازی‌ها در سطح خیابان‌ها سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
معرفی باز‌ی‌های بومی محلی به خانواده‌ها سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
بازی پلاگینگ (ایده کاپ) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۴۰۰ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو