طرح استقرار نظام مدیریت انرژی با اولویت حوزه‌های با مصرف انرژی بالا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
شناسایی حوزه‌های با بالاترین مصرف انرژی مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری
تهیه، تدوین و الزام به اجرای دستورالعمل‌ها جهت مدیریت مصرف انرژی مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری
پایش ساختمان‌های شهر بر مبنای شاخص‌های تدوین‌شده مانند شاخص سرانه مصرف به ازای کاربری و سطح زیر بنا مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو