طرح استفاده از گونه‌های مقاوم به کم آبی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
کاشت و بازکاشت گونه‌های گیاهی مقاوم و متناسب با اقلیم (چمن) معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۴۰۰ ۲ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو