اقدام تهیه دستورالعمل ارائه خدمات رفاهی براساس عملکرد

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تهیه دستورالعمل ارائه خدمات رفاهی براساس عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو