اقدام تدوین دستورالعمل ارتقا عمودی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تدوین دستورالعمل ارتقا عمودی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو