اقدام تدوین دستورالعمل ارتقا افقی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تدوین دستورالعمل ارتقا افقی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو