اقدام بازنگری دستورالعمل ارائه پاداش‌های موضوعی و عملکردی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
بازنگری دستورالعمل ارائه پاداشهای موضوعی و عملکردی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو