کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه منطقه ۰۸

کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه منطقه 08 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 08

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 8

شرح فعالیت :