کارشناس آمار و تحلیل اطلاعات منطقه ۰۷

کارشناس آمار و تحلیل اطلاعات منطقه 07 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 07

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 7

شرح فعالیت :