کارشناس آمار و تحلیل اطلاعات منطقه ۰۴

کارشناس آمار و تحلیل اطلاعات منطقه 04 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 04

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 4

شرح فعالیت :