کارشناس آمار و تحلیل اطلاعات سازمان(معاونت) فرهنگی اجتماعی ورزشی

کارشناس آمار و تحلیل اطلاعات سازمان(معاونت) فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبری سازمان(معاونت) فرهنگی اجتماعی ورزشی

فعال در کمیته های : کمیته راهبری معاونت فرهنگی اجتماعی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :