مهدی اله‌دادی

رئیس اداره حمل‌و‌نقل و ترافیک منطقه 13 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 13

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 13

شرح فعالیت :