مشاورین صاحب نظر حسب مورد

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه

شرح فعالیت :