مدیران معاونت مالی و اقتصادی

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبری معاونت مالی و اقتصادی

فعال در کمیته های : کمیته راهبری معاونت مالی و اقتصادی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :